วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิชาการมัคคุเทศก์

          มัคคุเทศก์นับเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ผู้คนให้การยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาออกมาเป็นการพูดให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเข้าชมได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติตัวเหมาะสมเป็นแบบอย่างแก่นักท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทยอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนที่สำคัญมีไว้เฉพาะสำหรับคนไทย ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการทดสอบ เลือกสรรกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี เนื่องจากมัคคุเทศก์จะต้องมีความสำคัญต่อประเทศชาติในหลายๆด้าน เป็นผู้ที่คอยเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ประเทศชาติผ่านทางการเป็นผู้นำเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของเขา

               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น