วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรม

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?


......  คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
..... จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฤเกณฑ์
......ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
      เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  การปลูกฝังคุณธรรมจึงจำเป็น
      ต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล


วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรมบูรณาการในกลุ่งการงานอาชีพและเทคโนโลยี

.....กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาประยุกต์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิชาการมัคคุเทศก์

          มัคคุเทศก์นับเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ผู้คนให้การยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาออกมาเป็นการพูดให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเข้าชมได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติตัวเหมาะสมเป็นแบบอย่างแก่นักท่องเที่ยว สำหรับประเทศไทยอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนที่สำคัญมีไว้เฉพาะสำหรับคนไทย ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการทดสอบ เลือกสรรกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี เนื่องจากมัคคุเทศก์จะต้องมีความสำคัญต่อประเทศชาติในหลายๆด้าน เป็นผู้ที่คอยเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ประเทศชาติผ่านทางการเป็นผู้นำเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของเขา