วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรม

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?


......  คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
..... จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฤเกณฑ์
......ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
      เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  การปลูกฝังคุณธรรมจึงจำเป็น
      ต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น